Back

Class: Validator extends ErrorHandler

__construct ($data, $rules)

pripravi $data na validaciu.
$data - asociativne pole hodnot [nazov] => hodnota
$rules - asociativne pole pravidiel, kde kluc je klucom z data
a hodnota sa sklada z pravidiel oddelenych |
pravidla: {required, captcha, same:string, unique:string, custom:string
alpha, numeric, integer, alpha_num, alpha_space, alpha_dash,
size:int, min:int, max:int, accepted, date, time, email, url, path,
pravidlo required musi byt uvedene na prvej pozicii

addError ($rule, $name=NULL, $param=-1) [ErrorHandler]

verejna metoda pre pridanie chyby umoznujuca nastavit chybu objektu externe

check ()

prevedie kontrolu, vrati uspesnot

:firstAsEmpty ($set=true)

getError ($key=NULL) [ErrorHandler]

vrati chybu z pola chyb
$key- ak je zadany, nevracia nasledujucu, ale konkretnu chybu
return - text chyby

getErrors () [ErrorHandler]

vrati pole chyb v tvare [$prvok] => text chyby

isError () [ErrorHandler]

vrati, ci bola vytvorena chyba

:standardRules ($data)

generuje standardne pravidla (pre kazde required) / nie velmi spolahlive
$data - pole nazvov prvkov pre ktore sa generuje
return - asociativne pole pravidiel


_addError ($rule, $name=NULL, $param=-1) [ErrorHandler]

prida chybu do pola chyb
$rule - prvok zodpovedajuci za chybu
$name - nazov atributu, ktory bude nahradeny za prvok v $param
$param
- nahradzany obsah v texte chyby za $name


Back

ChameleonFramework © 2012 - 2023