Back

Class: Model extends SQLQuery

:__callStatic ($method, $args)

magicka metoda, stara sa o:
- odchytenie volani getNieco, kde Nieco je prvkov static protected pola $_getters,
Pre
toto pole $Nieco/$_Nieco vola metodu helperGetValues

__construct ()

vytovri novy model //metoda nemoze byt pretazena

__destruct ()

addItems ($values) [SQLQuery]

prida prvok k prvkom, ktore sa z DB budu vyberat
$value - prvok | pole prvkov | dvojrozmerne pole tabulku -> prvky
return - SQLQuery objekt

addTable ($table, $items=NULL) [SQLQuery]

prida tabulku $table do nacitavanych tabuliek s vyberom prvkov $items //return - SQLQuery objekt

andLike ($first, $second) [SQLQuery]

like so spojkou AND

andWhere ($first, $op, $second=NULL, $isValue=true) [SQLQuery]

where podmienka so spojkou AND

cache ($time=30, $key=NULL) [SQLQuery]

zapne cachovanie pre dany prikaz

checkFormat ($name) [SQLQuery]

childs ($objects=false)

vrati vsetky deti v pripade existujuceho atributu parent

clear () [SQLQuery]

vymaze vsetky hodnoty atributov

copyData ($obj1, $toObj=false, $overwrite=true, $skipSet=false)

count ($item=true, $raw=false) [SQLQuery]

spocita mnozstvo prvkov na zaklade dotazu
return - pocet prvkov

:create ($values=NULL, $dbNew=true) [SQLQuery]

vytvorenie noveho prvku
$values - pole hodnot atributov noveho prvku
$dbSync - bude sa pri ukladani povazovat za novy objekt
return - SQLQuery objekt

delete ($conditions=NULL) [SQLQuery]

zmaze prvok z DB na zaklade predom nastaveneho ID
return - uspesnot akcie

enclose () [SQLQuery]

da do zatvoriek ulozeny retazec vo where

first ()

prepis rodicovskej metody pridanim volania loadData()

from ($table, $items=NULL) [SQLQuery]

adds from table with selected items

get ($id=NULL)

prepis rodicovskej metody pridanim volania loadArrayData()

getArray ($extendKeys=array()) [SQLQuery]

vrati atributy objektu ako asociativne pole
$extendKeys - zoznam klucov, ktore sa nacitaju okrem standarnych tabulky

getDescribe ($vars=false) [SQLQuery]

vrati pole s atributmi tabulky

getIdName () [SQLQuery]

getModel ()

vrati nazov modelu

getObjects ($mainColumn=NULL)

prepis rodicovskej metody pridanim volania loadData()

getQuery () [SQLQuery]

getTable () [SQLQuery]

vrati nazov tabulky

group ($item) [SQLQuery]

nastavi spojenie na atribute $item
return
- SQLQuery objekt

isChanged ($var=NULL, $except=array()) [SQLQuery]

eturn if was made any change on all variables in case of $var is NULL or to specific $variable in object

items ($values, $table=NULL) [SQLQuery]

nastavy ktore prvky sa z DB budu vyberat
$values - prvok | pole prvkov | dvojrozmerne pole tabulku -> prvky
return - SQLQuery objekt

join ($table, $joinName=NULL, $baseName=NULL, $items=NULL, $joinType='', $joinDir='LEFT') [SQLQuery]

Pripoji dalsiu tabulku na zaklade rovnosti atributov.
V pripade rovnakej tabulky ju premenuje na tabulku2
$table - nazov pripajanej tabulky
$joinName - nazov atributu v pripajanej tabulke
$baseName - nazov atributu v aktualnej tabulke
$items - pole atributov, ktore budu nacitavane z tabulky $table
return
- SQLQuery objekt
v 0.2.1 prestavene $items z array(
) na NULL

like ($first, $second, $con=NULL) [SQLQuery]

where podmienka s operatorom LIKE //$isValue - definuje, ci $second bude hodnota

limit ($limit, $offset=0) [SQLQuery]

specifikuje rozpetie vyslednych riadkov
$limit - maximalny pocet vyslednych riadkov
$offset - od ktoreho riadku sa vybera (od 0)
return - SQLQuery objekt

load () [SQLQuery]

nacitanie aktualne hodnoty atributov z DB na zakalde predom nastaveneho ID

:loadArrayData ($item)

metoda volana pre kazdy prvok pri nacitani pola prvkov z DB
$item - prvok pola
return - upraveny prvok

loadData ()

metoda volana pri kazdom nacitani objektu z DB - select/first

loadDefaults ($items) [SQLQuery]

nacita pre prvky $items povodne hodnoty pri nacitani

orLike ($first, $second) [SQLQuery]

like so spojkou OR

orWhere ($first, $op, $second=NULL, $isValue=true) [SQLQuery]

where podmienka so spojkou OR //$isValue - definuje, ci $second bude hodnota

order ($name, $by='ASC', $byValue=NULL) [SQLQuery]

nastavy radenie vyslednych riadkov poziadavku
$name - nazov atributu podla ktoreho sa radi, moznost zadat -name, cim sa hodnota NULL dostane na koniec
$by - smer radenia
$byValue - umiestnenie konkretnej hodnoty
return - SQLQuery objekt

paginate ($page, $perPage, $count, &$pages)

rawHaving ($request) [SQLQuery]

prida na aktualnu poziciu v having vlastny SQL prikaz $request //return - SQLQuery objekt

rawJoin ($query) [SQLQuery]

rawWhere ($request) [SQLQuery]

prida na aktualnu poziciu vo where vlastny SQL prikaz $request //return - SQLQuery objekt

reqClose () [SQLQuery]

vlozi uzatvaraciu zatvorku

reqOpen () [SQLQuery]

vlozi otvaraciu zatvorku pred najblizsi where

save ($conditions=NULL) [SQLQuery]

ulozenie udaje atributov na zaklade predom nastaveneho ID
$conditions - pole parametrov, ktore musia ostat rovnake, aby sa ulozenie vykonalo
return - uspesnot akcie

:select ($id)

prepis rodicovskej metody pridanim volania loadData()

:selectAll () [SQLQuery]

vytvori poziadavok na DB
return - SQLQuery objekt

set ($name, $value) [SQLQuery]

nastavi konkretny atribut
$name - nazov atributu
$value - hodnota

setAll ($values, $setUnknown=false) [SQLQuery]

nastavi hodnoty atributov
metoda je volana pri create, select, load
v odvodenych triedach je vhodne prepisovat tuto metodu ak chceme menit formaty parametrov objektu
$values - asociativne pole [nazovAtributu] => hodnota
$setUnknown - nastavy aj nezname hodnoty pre tabulku

setDescribe ($val, $full=false) [SQLQuery]

nastavi pole atributov tabulky
$val - pole atributov

setId ($id) [SQLQuery]

nastavi id modelu

setOriginal ($data=NULL) [SQLQuery]

nastavi data ktore budu porovnavane pri ukladani a pri nezhode sa ulozia
nulovy vstup vynuluje data a teda pri ukladani ulozi vsetko

:setTesting ($testObject) [SQLQuery]

sum ($item, $raw=false) [SQLQuery]

vrati sumu atributu $item //ak bol zadany group, vrati pole sum podla atributov

where ($first, $op, $second=NULL, $con=NULL, $isValue=true) [SQLQuery]

nastavenie where vyberu podla hodnoty v DB
ak je $second prazdne, hlada sa v $op a $op je =
$first - atribut
$op - binarny operator
$second - hodnota
$con - spojka {AND, OR}
$isValue - definuje, ci $second bude hodnota
return - SQLQuery objekt


_getRequest ($mainColumn=NULL, $first=false, $delete=false, $sum=false, $count=false) [SQLQuery]

vrati vysledok dotazu

:_isSameType ($val1, $val2)

:helperGetValues ($array, $value=NULL)

vrati cele bole $array, alebo:
kluc k hodnote - ak je $value hodnota pola
hodnotu ku klucu - ak je $value klucom


_getFullItemName ($item, $justEscape=false, $table=NULL) [SQLQuery]

vrati nazov atributu aj s prisluchajucou tabulkou

_insert () [SQLQuery]

vlozenie noveho prvku do DB

_update ($conditions=NULL) [SQLQuery]

update hodnot z DB


Back

ChameleonFramework © 2012 - 2023