Back

Class: XML

addElement ($el)

:create ($section, $cols, $data, $type='xml', $name=NULL, $desc=NULL)

Vytvori objekt XML na zakalde parametrov
$section - nazov sekcie dat
$cols - pole atributov, ktore budu pouzite z kazdeho riadku $data
$data
- pole asociativnych poly dat
$type - typ zapisu [xml, rss]
$name - nazov feedu, pouzivany pri rss
$desc - popis feedu, pouzivany pri rss
return - XML objekt

:createRSS ($cols, $data, $name, $desc)

Vytvori objekt XML pre zapis RSS feedu
$cols - pole atributov, ktore budu pouzite z kazdeho riadku $data
$data
- pole asociativnych poly dat
$name - nazov feedu
$desc - popis feedu
return - XML objekt

elementName ($name)

nastavi nazov elementu prvku

get ($header=true, $encoding='UTF-8')

Vrati XML kod z XML objektu
$header - ak true, vypise hlavicku XML dokumentu
$encodig - nastavenie kodovania v hlavicke

setRssParam ($param)


__construct ()


Back

ChameleonFramework © 2012 - 2023