Back

Class: Cart

:add ($item, $amount=1)

Prida do kosika prvok $item o mnozstve $amount

:clear ()

Vymaze vsekty polozky a data z kosika

:get ($model=NULL, $append=array())

Vrati obsah kosika, tj asociativne pole Polozka => pocet
$model - nazov modelu, pomocou ktoreho nacita data o polozke za predpokladu,
ze $item v add() bolo ID. Vracia tak pole asociativnych poly obsahujuce udaje
z DB
$append - na koniec vysledneho pola prida pole $append ako je, prida kluc amount
return - vrati pole, pripadne 2D pole podla parametrov

:getData ($key=NULL)

Vrati zoznam atributov, pripadne jeden konretny podla $key

:isEmpty ()

Vrati, ci je kosik prazdny

:remove ($item)

Odstrani prvok $item z kosika

:set ($name, $value)

Nastavy atribut $name na hodnotu $value

:sub ($item, $amount=1)

Odoberie z kosika prvok $item o mnozstvo $amount

:update ($item, $amount, $relative=false)

Zmeni mnozstvo $item v kosiku na $amount //V pripade $relative == True bude mnozstvo o $amount zvysene //Kosik nikdy nedosiahne zaporne mnozstva


Back

ChameleonFramework © 2012 - 2023